ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.aiginitika.blogspot.gr

Α Ρ Θ Ρ Α

1η Μάη: Πάντα Επίκαιρη – Φάρος ελπίδας για τους αγώνες του Σήμερα

 Τα φέρνει έτσι η ιστορία που κάθε φορά η 1η του Μάη να αποκτά ξεχωριστό νόημα. Πάντα ...

Η ομορφιά είναι ηθική…και ηθική είναι η ομορφιά

Της Ελένης Τομπέα Τι είναι ηθική; Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το γεγονός πως οι ηθικοί ...

Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Του Ράλλη Γκέκα , διδάκτωρα Οικονομικών της Τ. Α. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ...

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ

Από το Υπουργείο Πολιτισμού εκδόθηκε στις 3 Απριλίου η ακόλουθη απόφαση:

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος και κατακύρωση του µειοδοτικού διαγωνισµού για το
έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ», σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισµού και
κατακυρώνουµε το έργο στην εταιρεία “ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.“, µε την χαµηλότερη
προσφορά και µε προσφερόµενη µέση έκπτωση σαράντα επτά και πέντε χιλιοστά επί τοις
εκατό (47,005%) επί της αρχικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης των εργασιών, ποσού
1.725.506,32 €.
Το συµβατικό τίµηµα όπως διαµορφώθηκε µε την προσφορά της εν λόγω εταιρείας
είναι 922.462,51 Ευρώ, εκ των οποίων 542.431,77 Ευρώ για εργασίες, 97.637,72 Ευρώ
για Γ.Ε. & Ο.Ε. , 96.010,42 Ευρώ για απρόβλεπτα, 13.889,61 για Αναθεώρηση και
172.492,99 Ευρώ για ΦΠΑ 23%
Οι δαπάνες του έργου θα καλυφτούν από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ
044 µε κωδικό έργου 1996 ΣΕ 04400000 και την χορηγία της Δ.Ε.Η.//ΕΣΕ/2180/05.09.2012
ύψους 700,000,00€.
Για την Προϊσταµένη Αρχή
Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος Δ/νσης
Ν. Πολυκαρπίδης

Γράφτηκε από τον/την Super User